Członkowie

Członkowie zwyczajni

Zgodnie z §8 Statutu Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, posiadające wykształcenie wyższe.

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, zawierającą następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, a w przypadku kandydowania na członka zwyczajnego także odpowiedni dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia; w przypadku cudzoziemców wymogi dotyczące danych osobowych stosuje się odpowiednio.

Dodatkowo konieczna jest rekomendacja udzielona przez dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

W celu wstąpienia należy wypełnić i przesłać deklarację członkowską, podpisaną dodatkowo przez dwóch członków wprowadzających.