Walne Zebranie

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz całego Zarządu Głównego, a także działając zgodnie z uchwałą ZG Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków PTBMed, które odbędzie się w dniu 13.02.2024 (wtorek) o godzinie 17:00. Spotkanie odbędzie się w formie on-line, a link zostanie wysłany Państwu na 3 dni przed spotkaniem.

Chciałbym również poinformować, że w przypadku braku wymaganego Statutem kworum (co najmniej połowa liczby członków) drugi termin spotkania ustala się na dzień 13.02.2024 (wtorek) o godzinie 18:01.

Przewidywany porządek obrad:

  • Rozpoczęcie zebrania i powitanie przybyłych – dr hab. Sławomir Lewicki.
  • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  • Sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa – dr hab. Sławomir Lewicki.
  • Przedstawienie stanu finansów Towarzystwa – dr Łukasz Szymański.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2022.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTBMed – dr Robert Zdanowski.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich w roku 2024.
  • Wolne wnioski.

Łączę wyrazy szacunku

PREZES

Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

dr hab. Sławomir Lewicki